Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật của Trang Web Tìm Đường 247 (timduong247.com)

  1. Giới Thiệu

Chúng tôi, Tìm Đường 247 (timduong247.com), coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này được tạo ra nhằm giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

  1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, như thông tin liên hệ, thông tin tài khoản, nhận xét và phản hồi. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập thông tin tự động từ thiết bị và trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie, và các trang web mà bạn truy cập trên trang web của chúng tôi.

  1. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập với mục đích cung cấp, duy trì, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, phát triển sản phẩm mới, bảo vệ an ninh, và giao tiếp với bạn.

  1. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba không liên quan, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc với sự đồng ý của bạn.

  1. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ không hợp lệ.

  1. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

  1. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web này.

  1. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: timduong247@gmail.com.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Tìm Đường 247!

Tìm Đường 247
Logo